E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Diyabetik Ayak Sendromu ve Tip 2 Diabetes Mellitus’da İnflamasyonun Bir Göstergesi Olarak İnterlökinler
1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
3 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2077
Anahtar Kelimeler: diyabetik ayak; şeker hastalığı; kronik iltihaplı hastalıklar; interlökinler, belirteçler
Özet

Amaç: Diyabet hastalarının yaşam kalitesini ve süresini belirleyen faktörlerden olan diyabetik ayak ülserleri hastanede yatış ve ameliyat nedenlerinden biridir. Bu çalışmada, tip 2 diabetes mellitus, diyabetik ayak sendromları ve sağlıklı bireylerde interlökin (IL) 12 P70, 17, 18, HbA1c ve bazı parametrelerin düzeylerini araştırmayı amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Çalışma diyabetik ayak hastaları, tip-2 diyabetes mellitus hastaları ve sağlıklı bireyler ( kontrol grubu)'den oluşmuş üç grup üzerinde gerçekleştirildi. IL-12 P70, IL-17 ve IL-18 düzeyleri, HbA1c düzeyleri ve diğer biyokimyasal testler her üç grupta karşılaştırıldı.


Bulgular
: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında IL-17, IL-18, WBC, glukoz ve HbA1c düzeyleri diyabetes mellitus ve diyabetik ayak gruplarında daha yüksek bulundu. Diyabetik ayak grubunda IL-12 P70 seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Diyabetik ayak teşhisinde bir belirteç olarak IL-12 P70, 17 ve 18 performansları istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Diyabet ayaktaki IL-12 P70, 17 ve 18 düzeyleri tip 2 diyabetli hastalarla karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır.


Sonuç
: Bu çalışmada, diyabetik ayak için IL-12 P70, IL-17 ve IL-18 bir belirteç olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Kronik iltihaplı hastalıklarda IL-12 P70, IL-17 ve IL-18’in bir belirteç olarak rollerini göstermek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.


Cite this article as
: Kaleli S, Varım C, Nalbant A, Yazar H, Akdoğan M. Interleukins as a Marker of Inflammation in Diabetic Foot Syndrome and Type 2 Diabetes Mellitus. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2077

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018