E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Aile Hekimi ve Acil Servislere Tekrar Eden Başvuru Nedenleri ve Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
1 Department of Emergency Medicine, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1800
Anahtar Kelimeler: Acil servis, aile hekimi, memnuniyet, tekrar başvuru
Özet

Amaç:Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin kalitesini ölçmede önemli bir kriterdir. Sağlık hizmetinin kalitesi hastane başvurularıyla da yakından ilişkilidir. Bu çalışmada acil servis (AS) ve aile hekimliği (AH) hasta memnuniyeti ile sağlık hizmetleri kalitesi ölçülerek tekrar eden başvurularla ilişkisi araştırıldı. 

 


Yöntemler:Bu çalışma İstanbul’da bir üniversite hastanesi acil servisine 1- 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında başvuran 200 hastayla yapılmış bir anket çalışmadır. Hastalara demografik verilerle birlikte özgeçmişleri, son 1 ay içerisinde bir AH veya acil servise başvuruları olup olmadığı, başvurularının sonuçlanma şekli ve memnuniyet oranlarını içeren toplam 14 soru soruldu. 

 


Bulgular:Çalışmaya alınan 16-92 yaş arası toplam 200 hastanın %53’ü (n=106) kadın, %47’si (n=94) erkekti. Son bir ay içinde AH, hastanemiz AS ve başka bir acil servisin (BAS) üçüne birden başvuranların oranı %7,5 (n=15) idi. Memnuniyet oranı (2,40) bu grupta diğerlerine göre anlamlı olarak düşüktü (p=0,014). Hem AS hem de AH başvurularında cinsiyet, doktorun teşhis koymuş olması veya sonuçlanma şeklinin memnuniyet üzerine anlamlı bir etkisi olmamıştı (p>0,05). 

 


Sonuç:Hem AS’ lere hem de AH’ ye başvuru yapanların memnuniyet oranları sadece bir kuruma (AS veya AH) başvuranlara göre daha düşüktü. Bununla birlikte memnuniyet oranlarının düşmesinde hastalara teşhis konulmuş olması veya sonuçlanma şeklinin etkili olmadığı görüldü.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018