E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Üçüncü Basamak Sağlık Kurumunda Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalarda Mortalite Oranları Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi: 3945 Hastanın Analizi
1 Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
2 Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Antakya Devlet Hastanesi, Hatay, Türkiye  
3 Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2017; 5: 116-120
DOI: 10.14235/bs.2017.1102
Anahtar Kelimeler: Kreatinin, mortalite, trombositopeni, yoğun bakım ünitesi, demografik veriler
Özet

Amaç: Üçüncü basamak sağlık kurumunda yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastaların demografik datalarının değerlendirilmesi ve mortaliteye yol açacak demografik ve serum parametrelerinin ortaya konması.

 

Yöntemler: Ocak 2008 ve Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemizin YBÜ’nde yatmış olan hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların dosyalarını değerlendirirken demografik özellikleri, serum kreatinin, üre, ürik asit, albümin, LDH, AST, ALT, sodyum, hematokrit, hemoglobin, beyaz küre ve trombosit değerleri incelenmiştir. Hastalar daha sonra YBÜ’ nden sağlıklı olarak ilgili servise devredilen hastalar ve exitus olan hastalar olarak iki gruba ayrılmıştır.

 

Bulgular: Ocak 2008 ve Ocak 2013 tarihleri arasında tedavi gören toplam 3945 hasta çalışmaya dahil edildi. Exitus olan hastaların yaş ortalaması, operasyon varlığı ve YBÜ’ nde kalma süresi iyileşerek taburcu olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Serum parametreleri değerlendirildiğinde, exitus olan hastaların, iyileşerek taburcu olan hastalara göre laboratuvar parametrelerinde üre, kreatinin, ürik asit, LDH, beyaz küre ortalaması istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek tespit edildi. Yine exitus olan grupta  albümin, hematokrit, hemoglobin, trombosit ortalaması anlamlı olarak düşüktü.

 

 

Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda ileri yaş varlığı, operasyon hikayesi, üre, kreatinin, ürik asit, LDH, beyaz küre yüksekliği ve albümin, hematokrit, hemoglobin, trombosit düşüklüğü mortalite ile anlamlı olarak ilişkilidir.

 

 

Cite this article as: Akkoç İ, Yücetaş E, İşitemiz İ, Toptaş M, Taş A, Şen Ö, et al.  Mortality Rate In Intensive Care Units of Tertiary Health Institutions and Identifying Risk Factors: Analysis of 3945 Patients. Bezmialem Science 2017; 5: 116-20.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018