E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Elektrokonvulsif terapi (ekt) ‘ nin hematolojik parametreler üzerindeki etkisi
1 Harran Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Şanlıurfa, Türkiye  
2 Harran Üniversitesi, Fizyoloji, Şanlıurfa, Türkiye  
3 Harran Üniversitesi, Nöroloji, Şanlıurfa, Türkiye  
4 Harran Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Şanlıurfa, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1709
Anahtar Kelimeler: Elektrokonvulsif terapi, hemogram parametreleri, EKT
Özet

Amaç: Elektrokonvulsif terapi(EKT),beyin dokusunun kontrollü olarak elektrik akımı ile uyarılması sonucu jeneralize konvulsiyonlar oluşturulması esasına dayalı bir psikiyatrik tedavi yöntemidir. En yaygın kullanım alanı ilaç tedavisine cevap vermeyen depresyon olguları olmakla beraber mani, katatoni, affektif bozukluklarla seyreden şizofreni, Parkinson hastalığı ve nöroleptik malign sendrom (NMS) gibi birçok hastalığın tedavisinde de etkilidir(3).EKT öncesi tam kan sayımı rutin olarak bakılsa da, EKT için herhangi bir hematolojik kontrendikasyon bulunmamaktadır. Bu yaptığımız çalışmanın amacı EKT tedavisinin hemogram parametreleri üzerindeki etkisini incelemektir. 

 

Yöntemler: Bu çalışmaya Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı kliniğinde yatan ve EKT uygulanan 30 hasta alınmıştır.EKT yapılan hastaların EKT’ye başlamadan birkaç gün önce ve tedavi tamamlandıktan sonra alınmış hemogram parametreleri kaydedilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 25 hastanın, 19 tanesi (%76) kadın, 6 tanesi (%24) erkektir. Hastaların yaşları 16 ile 56 arasında değişmekte olup; yaş ortalaması 33,12±12,06 olarak saptanmıştır. Ortalama EKT seans sayısı 9,04±3,12 olarak değerlendirildi. EKT öncesi ve sonrası karşılaştırılan hemogram parametrelerinin istatistiksel analiz sonuçlarına göre, RBC(eritrosit hücrelerinin sayısı) ve MCH(eritrosit hücrelerindeki ortalama hemoglobin miktarı) değerlerinde anlamlı değişiklik saptanmıştır. RBC ortalama değerinde 4,90’dan 4,68’e düşüş gözükmektedir (p=0,018). MCH ortalama değerinde ise 27,37’den 27,85’ yükseliş tespit edilmiştir (p=0,036). Diğer hemogram parametrelerindeki değişiklikler ise istatistiksel açıdan önem arz etmemektedir.

 

Sonuç: EKT, yan etkisi oldukça az, etkili, güvenli ve kolayca uygulanabilir bir tedavi yöntemidir. Bu çalışma EKT’nin birçok hemogram parametresi üzerinde anlamlı bir istatistiksel değişiklik yapmadığını göstermektedir. Çalışmamızda anlamlı değişiklik gösteren 2 parametre (RBC ve MCH) bulunmuştur. EKT’nin kırmızı kan hücrelerinde ve hemoglobin miktarlarında nasıl bir değişiklik yaptığı ile ilgili net verilere ulaşmak için, daha fazla sayıda çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018