E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Göğüs Travmalı Çocuklarda Travma Puanlama Sistemlerinin Karşılaştırılması
1 Department of Pediatric Surgery, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatric Surgery, Yedikule Surp Pirgic Ermeni Vakfi Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pediatric Surgery, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
4 Department of Pediatric Surgery, Dumlupınar University Evliya Celebi Training and Research Hospital, Kütahya, Turkey  
5 Department of Pediatric Surgery, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 253-261
DOI: 10.14235/bs.2018.1721
Anahtar Kelimeler: Çocuklarda toraks travması, çocuklarda göğüs travması, travma puanlama sistemleri, travma puanı, triyaj
Özet

Amaç: Bu çalışma mevcut travma puanlama sistemlerinin çocukluk çağı toraks travmalarındaki etkinliğinin saptanması ve bu puanlama sistemlerinin birbirleriyle karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.


Yöntemler
: Çalışmamızda, kliniğimizde izlenen göğüs travmalı 208 (149 erkek, 59 kız, yaş 7.5±3.7) hastanın dosyaları retrospektif olarak cinsiyet, yaş, vücut ağırlıkları, travma nedeni, travma tipi, diğer sistem yaralanmaları, hastanede yatış süresi, ölüm oranı ve nedenlerine ait verileri toplanmış olup her bir hasta için Pediatric trauma score (PTS) (=pediatrik travma puanı (PTP)), Injury severity score (ISS) (=yaralanma şiddet puanı (YŞP)), New injury severity score (NISS) (=yeni yaralanma şiddet puanı (YYŞP)), Revised trauma score (RTS) (=düzeltilmiş travma puanı (DTP)), Trauma and injury severity score (TRISS) (=travma ve yaralanma şiddet puanı (TYŞP)) hesaplanarak puanlar arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir.


Bulgular
: Olgulardan 174’ünde künt (%83,7), 34’ünde ise penetran (%16,3) göğüs travması mevcuttu. En sık rastlanan patolojiler; akciğer kontüzyonu (%44,2), hemopnömotoraks (%20,2), pnömotoraks (%18,3), diyafram rüptürü (%6.2) ve yelken göğüstü (%4.8), YŞP ve YYŞP ölüm oranını belirlemede en iyi skorlama sistemi olarak bulunurken (p=0.0002), triyajda DTP’nin PTP’ye göre daha güvenilir olduğu saptandı.


Sonuç
: Toraks travmalarında puanlama sistemlerinin hiçbirisi mükemmel değildir. Fakat travma puanlama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının tanı ve tedavide önemli avantajlar getireceğini düşünmekteyiz.


Cite this article as
: Aydoğdu İ, Şen N, Tuncer R, Fazlı O, Keskin E, Okur H et al. Comparison of Trauma Scoring Systems in Children with Chest Trauma. Bezmialem Science 2018; 6(4): 253-61.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018