E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Aynı Seans Bilateral ve Tek Taraflı Medial Unikompartmental Diz Artroplastisi Yapılan Hastaların Klinik Sonuçlarının ve Bilateral Uygulamanın Güvenilirliğin Karşılaştırılması
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2400
Anahtar Kelimeler: Unikondiler, unikompartmantal, diz, artroplasti, bilateral
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı aynı anestezi altında bilateral Oxford medial unikompartmantal diz artroplastisi (UDA) uygulanan hastalarda etkinliği ve güvenilirliği belirlemek.

 

Yöntemler: Ekim 2013 ile Aralık 2015 arasında medial UDA yapılmış ve en az 2 yıl takipli 181 hastanın (ortalama yaş 67,5 yıl) 225 dizi değerlendirildi. Hastalar tek diz (Grup I, n=137) ve aynı seansta her iki diz (Grup II; n=44) ameliyat edilenler olmak üzere iki guruba ayrıldılar. Bacak uzunluk grafilerinde ölçülen femoral ve tibial komponent pozisyonları, klinik değerlendirmede Oxford Diz Skoru(OKS), Uluslararası Diz Dökümentasyon Komitesi Skoru(IKDC), hasta memnuniyeti ve komplikasyonlar değerlendirildi.

 

Bulgular: Gruplar arasında ortalama takip süreleri (p=0,125), yaş (p=0,447), ameliyat öncesi vücut kütle indeksleri (p=0,288), OKS (p=0,314) ve IKDC skorları (p=0,127) açısından anlamlı farklılık yoktu. Ameliyat sonrası dönemde, radyolojik olarak femoral komponentin ortalama fleksiyon derecesi (p=0,544), posterior tibial eğim açısı (p=0,511), tibial komponentin varus-valgus açılanmaları (p=0,358) benzerdi. Femoral komponentin varus-valgus açılanmaları arasında ise klinik olmasa da istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0,033). Ameliyat sonrası OKS(p=0,272) ve IKDC skoru (p=0,106) gruplar arasında benzerdi. Hasta memnuniyeti sorgulandığında grup I'de 21 (%16,0) hastanın çok memnun, 91 (%69,5) memnun, 4 (%3,1) hastanın belirsiz ve 15 (%11,5) hastanın memnuniyetsiz olduğu belirlendi. Grup II'de ise hastaların memnuniyetleri her bir dizleri için tek tek soruldu ve 20(%24,4) dizden çok memnun, 50 (%61,0) dizden memnun, 2 (%2,4) dizden belirsiz ve 10 (%12,2) dizden hastaların memnuniyetsiz olduğu görüldü (p>0,05). Grup I'de 8 (%5,8), grup II'de ise 3 (%3,4) hastada olmak üzere toplam 11 (%4,9) hastada komplikasyonla karşılaşıldı (p=0,535).

 

Sonuç: Çalışmanın sonucuna göre, tek seansta bilateral Oxford medial UDA, tek taraflı UDA ile karşılaştırıldığında kabul edilebilir oranda komplikasyonları olabilen güvenilir ve etkili bir yöntemdir.

 

Cite this article as: Yıldız F, Erden T, Uzer G, Tuncay İ. Comparison of Clinical Outcomes and Safety of Single-Stage Bilateral and Unilateral Unicompartmental Knee Arthroplasty. Bezmialem Science DOI: 10.14235/bs.2018.2400

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018