E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Akut Koroner Sendromun Erken Evresinde Ölçülen İnflamasyon Belirteçleri ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının Syntax Severity Skoru ile Ölçülen Koroner Arter Darlığı Üzerinde Prediktif Etkisi
1 Department of Emergency Medicine, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Cardiology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Internal Medicine, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 56-60
DOI: 10.14235/bs.2016.790
Anahtar Kelimeler: Nötrofil lenfosit oranı, syntax severity skoru, akut koroner sendrom
Özet

Amaç: Bu çalışmada akut koroner sendromlu hastalarda nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve High-sensitivity C-reactive protein (HsCRP) gibi inflamatuar belirteçler kullanılarak belirlenen enflamasyon ile syntax severity skoru (SSS) ile belirlenen koroner arter tıkanıklarının şiddeti ile ilişkisi araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Bu çalışmada akut koroner sendromu destekleyen belirtilerle başvuran ve ilk altı saat içerisinde koroner anjiografi yapılan hastalar çalışılmıştır. Hastalar NLR değerine göre grup 1 (NLR≤2,7) ve grup 2 (NLR>2,7) olarak iki bölüme ayrılarak incelenmiştir. SSS değerine göre ise hastalar düşük skoru olanlar grup 1 ve orta ve yüksek grupta olanlar ise grup 2 olarak ikiye ayrılmışlardır. İstatistiksel analizi ise chi-square test ve Mann–Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmada 65 erkek ve 22 kadın olmak üzere 87 hasta çalışılmış ve bu hastalardan ise 57 hasta ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsü (STEMI) VE 30 hasta ise non ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsü (NSTEMI) olarak belirlenmiştir. Düşük NLR değerine sahip 1. gruptaki hasta sayısı 63 ve yüksek NLR değerine sahip 2. gruptaki hasta sayısı ise 24 olarak bulundu. Çalışma sonunda SSS tek değişkenli analizi sonucunda grup 1 hastalarında 23,6±12,7, grup 2 hastalarında ise 13,9±8,7 olarak istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulundu (p<0,001). NLR sonuçları ile benzer şekilde SSS ile troponin seviyeleri ve HsCRP değerleri arasındada istatiktiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu.

 

Sonuç: Çalışmada akut koroner sendrom hastalarında NLR değerlerinin SSS ile ölçülen şiddetli koroner arter darlığını öngörmede etkili olabileceği bulunmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018